#

"I-Ching is a safe information and mathematical tool for modern biochemistry.
It is as binary as a computer, as wise as a philosopher
and as inexorable as the laws of nature."

"I-Ching je trezor na informácie, je matematickým nástrojom pre modernú biochémiu,
pracuje binárne ako počítač, múdro ako filozof,
neúprosne ako prírodné zákony."

I-ChInG hIStOry

história I-ching

 • I-Ching - Book of Changes is one of the most precious Chinese classic texts. Its base and the oldest part are unique graphical elements - trigrams and hexagrams. They are a combination of two types of horizontal lines - solid and dashed ones. Every hexagram is a system of six lines placed in a different order. There are 64 combinations, all of them unique. I-Ching (I-Ging, I-Ting, Yi-jing, Ekikio...) also known as Zhou-yi – Zhou changes a divination tool that describes the changes of life in a symbolic language by means of 64 hexagrams. These hexagrams were considered to be cosmic archetypes representing the models in nature, human life and symbols of harmonic arrangement of state (e.g. the Korean Republic´s flag contains them). According to ancient Chinese philosophy, all the things and events around us are based on the model of change (quantum Physics) and they are represented by the individual lines of hexagrams...


  Creation of I-Ching - Book of changes

  Traditionally it was believed that the principles of the I Ching originated with the legendary Chinese emperor Fu Xi (FúXí), who, according to mythology, lived around the years 2852-2738 BC (in traditional dates 2953-2838 BC). According to the legend, the emperor saw the trigrams "on a huge silver turtle, according to other sources on the back of a dragon-horse". In the most ancient Chinese texts, there are notions corresponding to the present, e. g. "chariots - containers made of a glossy silver metal", which moved "themselves in the sky". In ancient texts, there are also strange figures, e.g.

  I-Ching - Kniha premien je jedna z najvzácnejších pamiatok staročínskej literatúry. Jej základom, najstaršou časťou sú unikátne grafické prvky – trigramy a hexagramy. Tvoria ich kombinácie dvoch typov horizontálnych čiar - plnej a prerušovanej. Každý hexagram je súbor šiestich takýchto čiar, rozmiestnených v rozdielnom poradí. Celkove je takýchto kombinácií 64, pričom ani jedna sa neopakuje.
  I-Ching (I-Ging, I-Ťing, Yi-jing, Ekikio...) nazývaná tiež Zhou-yi – zhouské premeny je divinačnou pomôckou, ktorá symbolickým jazykom popisuje premeny diania symbolizované 64 hexagramami. Tieto hexagramy sa považovali za vesmírne archetypy, znázorňujúce modely v prírode, v ľudských situáciách a symboly harmonického usporiadania štátu (napr. Kórejská republika ich má zobrazené na štátnej vlajke). Podľa starého čínskeho názoru všetky veci a javy okolo nás vznikajú z modelov zmeny (kvantová fyzika) a predstavujú ich odlišné čiary hexagramov...


  Vznik I-Chingu – Knihy premien

  Podľa čínskej mytológie princípy I-Chingu položil legendárny čínsky cisár FúXí (Fu-Si), ktorý podľa legiend žil pravdepodobne v rokoch 2852-2738 p. n. l. (podľa tradičného datovania 2953-2838 p. n. l.). Cisár Fu-Si podľa legendy videl trigramy „na veľkej striebornej korytnačke, podľa iných zdrojov na chrbáte draka – koňa“. Celkove v najstarších čínskych textoch figurujú pojmy zodpovedajúce skôr súčasnosti, napr. „vozy-nádoby z lesknúceho sa striebristého kovu“, ktoré sa

 • Chi Yu and his brothers that were sent by the sons of heavens and that got through "eight emptinesses" or "eight borders" (Russian orientalist, Doctor of Philosophical sciences I. S. Lisevic). The older part of the Book of changes comes from the period of the Xia Dynasty (18th century BC), and the king of Zhou Wen is said to have created 64 hexagrams. Around 500 BC, Confucius and his students edited the texts of the book. It was during the period of reign of the Han Dynasty that the book reached its final form. I Ching is still used for adopting serious decisions in big Asian concerns and banks.


  I CHING AS THE SUBJECT OF RESEARCH IN THE WORLD

  Psychology - C. G. Jung - one of the fathers of the psychoanalysis – the principle of synchronicity...
  - Colin Wilson – „I-Ching is a psychological counsellor in a book...“

  Physics - Nobel laureate W. Pauli - cooperation with Jungom - the two great scholars together tried to formulate a new natural principle – the synchronicity - that would unite the psychology and the physics - the common book Natureklärung und psyche (Nature and the Psyche).
  - American holistic physicist Fritjof Capra (Tao physics): „At the subatomic level „we do not see“ any substance or any substance structure. What we observe are continuously changing dynamic patterns, a never-ending dance of energy. By the concept of dynamic models generated by the change and transformation, I Ching is maybe the closest analogy

  pohybovali „samy po nebi“. V najstarších textoch vystupujú aj zvláštne postavy, napr. Či Ju a jeho bratia, ktorí boli poslaní synmi nebies a prekonali „osem prázdnot“ alebo „osem hraníc“ (ruský orientalista doktor filozofických vied I. S. Lisevič).
  Staršia časť Knihy premien pochádza z obdobia dynastie Xia (18. stor. p. n. l.), zhovskému kráľovi Wenovi sa pripisuje vytvorenie 64 hexagramov. Okolo r. 500 p. n. l. redigoval texty tejto knihy Konfucius, resp. jeho žiaci. Do približne dnešnej podoby bola dopracovaná v dobe vládnutia dynastie Han (cca v r. 200 p. n. l.).
  Dodnes sa I-Ching používa pri prijímaní závažných rozhodnutí vo veľkých ázijských koncernoch a bankách.


  I-Ching ako predmet výskumu vo svete

  Psychológia - C. G. Jung - jeden z otcov psychoanalýzy – princíp synchronicity...
  - Colin Wilson – „I-Ching je psychologickým poradcom v knižnej podobe...“

  Fyzika - nositeľ Nobelovej ceny W. Pauli - spolupráca s Jungom - obaja veľkí učenci sa pokúsili spoločne formulovať nový prírodný princíp – synchronicitu, ktorý by zjednocoval psychológiu a fyziku - spoločná kniha Natureklärung und psyche (Vysvetlenie prírody a psychika).
  - americký holistický fyzik Fritjof Capra (Tao fyziky): „Na subatomárnej úrovni „nevidíme“ látku a ani žiadnu látkovú štruktúru. To, čo pozorujeme, sú dynamické vzory v neustálej premene, ustavičný tanec energie. I-Ching je svojou

 • of the S- matrix theory in the Eastern thought."

  Mathematics - mathematician Rüdiger Hauff - the principle of duality... (waves/particles – dualism)
  - mathematician Gottfried Wilhelm von Leibniz - Binary number system and Divine command... (computer language - IT)
  - Russian scientist J.S. Svyrjov - hexagrams written by means of ones and zeroes - then their conversion into the decimal numeration system - numbers divisible by 9, 18, 27, 36, etc. were expressed by the cardinal, the main symbols of the I-Ching. It is possible that they express the "images of the World creation"

  Genetics - Martin Schőnberger: „The construction of I Chingu is an obvious analogy of the basis of life, the genetic code (DNA)“.
  - Johnson F.Yan: DNA and I-Ging = Tao of life (I-Gen cube)

  Computer technologies - Lama Govinda: „I-Ching is a psychical computer, which means a combination of subjective and objective factors, psychical and mathematical facts and the correct interpretation of the former conditions and the functioning of the latter“...
  - scientist José Argűelles in the article Main currents in modern thought states: „I-Ching works like a computer - its way of functioning depends on the right programming...“

  Astronomy - great Russian scientist J.A. Svyrjov found out that in China, there was a strange system of observing the Moon

  predstavou dynamických modelov generovaných zmenou a transformáciou hádam najbližšou analógiou S-maticovej teórie vo východnom myslení.“

  Matematika - matematik Rüdiger Hauff - dualita ako princíp ... (vlny/častice – dualizmus)
  - matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz - dvojková sústava a božský rozum... (počítačový jazyk - IT)
  - ruský vedec J.S. Švyrjov - hexagramy zapísané pomocou jednotiek a núl - potom prevod do desiatkovej sústavy - čísla deliteľné 9, 18, 27, 36, atď. boli vyjadrené tzv. kardinálnymi, hlavnými znakmi I-Chingu. Je predpoklad, že práve ony v sebe nesú „obrazy stvorenia sveta“ (9 – magické číslo nielen v Číne).

  Genetika - Martin Schőnberger: „Výstavba I-Chingu je zrejmá analógia základu všetkého života, genetického kódu (DNA)“.
  - Johnson F.Yan: DNA a I-Ging = Tao života (I-Gen cube)

  Počítačové technológie - Láma Govinda: „I-Ching je akýmsi psychickým počítačom, to znamená kombináciu subjektívnych a objektívnych faktorov, psychických a matematických skutočností, pričom je správne posúdenie prvého predpokladom pre fungovanie druhého“...
  - vedec José Argűelles v článku Hlavné prúdy moderného myslenia (Main currents in modern thought) uvádza: „I-Ching funguje ako počítač - jeho spôsob funkcie závisí na pravdivom naprogramovaní...“

 • in the sky, while fixing every day the position of the Earth orbiter in relation to stars - lunar stops. The Chinese called the 22nd lunar stop „Tjing“ (well). There is also a Hexagram with this name in I-Chingu and its mathematical value in the binary number system is exactly 22!

  Feng shui Bagua is the basis of the philosophy - eight trigrams (basic parts of the I-Chingu). Xiantian bagua - eight trigrams of Anterior to Heaven. The notion of Anterior heaven or the Heaven before Heavens refers to the state before the existence of the expressed events, when they were in the potential state (for people it is the state before birth, before the moment they saw heaven for the first time.

  SUMMARY To conclude, it is important to quote the opinion of one of the greatest historians of philosophy Wayne Mcevilly, who in his work „In Philosophy East and West 1968“ underlined the modernity of I-Ging in its neocausal, structuralistic form of thought and finally he sated: „The fact that nowadays one did not acquaint oneself with the Book of Changes can be considered to be an almost unforgivable neglect of the spiritual life“.

  Astronómia - špičkový ruský vedec J.A. Švyrjov zistil, že v Číne fungoval zvláštny systém pozorovania pohybu Mesiaca po oblohe, fixujúci každý deň polohu obežnice Zeme vo vzťahu ku hviezdam - tzv. lunárne zastávky. 22. lunárnu zastávku nazývali Číňania „Ťing“ (studňa). Hexagram s týmto názvom je aj v I-Chingu (I-Ťingu) a jeho matematická hodnota zapísaná v dvojkovej sústave je práve 22!

  Feng shui Základ učenia tvorí tzv. bagua - osem trigramov (základných častí I-Chingu).
  Xiantian bagua - osem trigramov predošlých nebies. Pojem predošlé nebo alebo nebo pred nebesami sa vzťahuje na stav pred existenciou prejavených javov, keď boli ešte vo svojom potenciálnom stave (u človeka je to stav pred narodením, predtým, kým po prvýkrát uvidí nebesá).

  Resumé Na záver je potrebné uviesť názor jedného z najvýznamnejších historikov filozofie Waynea Mcevillyho, ktorý v diele „In Philosophy East and West 1968“ upozorňoval na modernosť I-Gingu v jeho nekauzálnej, štrukturalistickej forme myslenia a na záver dospel k výroku: „Skutočnosť, že sa človek nezoznámil s Knihou premien sa v dnešnej dobe dá považovať za takmer neodpustiteľné zanedbanie v duchovnom živote“.

connEcting
past anD
futurE

#

aBOUt

O zariaDEní ID

 • ID-TE regenerator (Hexagram display) is a multifunctional device designed on the basis of the Book of Changes (I-Ching, or Zhou-Yi, I-Ging, I-Ting, Yi-Jing, Yi-King, I-King, Qi-Gong, Ekikyo, etc.), industrial copyright in America (USA, Canada), Asia (China, Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam) and Europe (EU, Switzerland).
  The device creates interaction with biological systems (organisms) and biomagnetic fields of living organisms, and ensures their regeneration and vitalization.
  The device generates magnetic fields, but unlike classical magnet therapy equipment, ID-TE regenerators do not use local exposure, but rather magnetic induction as a source of signal energy that is sent into the organism (bloodstream, nervous system, acupuncture meridians and points Qi).
  Parameters: The device uses three parameters - signal shape (1 or 0), orientation (+ or -) and signal intensity (local magnetic field).
  Signals (orders): The device uses four „orders“ - stop (1+), go (1-), slow down (0+), speed up (0-).
  Settings: The device ID-TE regenerator can be adjusted manually or it can be automatically programmed by means of program discs that are part of the programming set (accessories in the package ID-TE). The device has 4069 possible combinations for every vertical orientation and every hand (receptive and projective side of the body)
  Application (active interaction with the organism): 1-2-times, duration 15-35 min./24hod. We recommend a timeout of 60

  ID-TE regenerátor (Hexagramový zobrazovač) je multifunkčné zariadenie navrhnuté na báze Knihy premien (I-Ching, resp. Zhou-Yi, I-Ging, I-Ťing, Yi-Jing, Yi-King, I-King, Qi-Gong, Ekikyo, atď.), priemyselne a autorsky chránené v Amerike (USA, Kanada), Ázii (Čína, Japonsko, Kórejská republika, Taiwan, Vietnam) a Európe (EÚ, Švajčiarsko). Zariadenie vytvára interakciu s biologickými systémami (organizmami) a biomagnetickými poľami živých organizmov, čím zabezpečuje ich regeneráciu, resp. vitalizáciu. Zariadenie generuje magnetické polia, ale na rozdiel od klasických magnetoterapeutických zariadení ID-TE regenerátory nevyužívajú lokálnu expozíciu, ale používajú magnetickú indukciu ako zdroj energie signálu, ktorý vysielajú do organizmu (krvného obehu, nervovej sústavy, akupunktúrnych dráh a mimodráhových bodov čchi-qi).
  Parametre: Zariadenie pracuje s tromi parametrami - tvar signálu (1 alebo 0), orientácia (+ alebo -) a intenzita signálu (lokálneho magnetického poľa).
  Signály (povely): Zariadenie pracuje so štyrmi „povelmi“ - stoj (1+), choď (1-), spomaľ (0+), zrýchli (0-).
  Nastavenia: Zariadenie ID-TE regenerátor je možné nastavovať manuálne alebo automaticky programovať pomocou programovacích diskov, ktoré sú súčasťou programovacieho setu (príslušenstvo obchodného balenia ID-TE). Zariadenie umožňuje 4096 nastavení pre každú vertikálnu orientáciu a každú ruku zvlášť (receptívna a projektívna strana tela)
  Aplikácia (aktívna interakcia s organizmom): 1-2-krát v trvaní 15-35 min./24hod. Odporúčame neprekračovať časový limit 60 min.

 • min.
  Source of energy: alternative (the device is not dependant on the power grid or a battery pack)
  Life cycle: when strictly observing the instructions for use, it is practically unlimited
  Operating mode: 24 hours a day, with a minimum break of 30 minutes between individual uses.
  The intensity of the magnetic field for individual horizontal lines according to the signal and polarity measured 1 mm (0,001 m) from the surface (activity for organism biosystems - bloodstream, nervous system, acupuncture meridians and points Qi)
  signal 1+ : min +240 G – max +550 G (North)
  signal 0+ : min +/-0 G – max +68 G (North)
  signal 1- : min -98 G – max -292 G (South)
  signal 0- : min -6 G – max -113 G (South)
  The intensity of the magnetic field for the vertical line according to the polarity of measurement 1 mm from the surface
  signal 1+ (North): max +703 G
  signal 1- (South): max -358 G
  The intensity of the magnetic field for the horizontal lines measured 50 mm (0,05 m) from the surface of the device

  Energetický zdroj: alternatívny (zariadenie nie je závislé na elektrickej sieti a ani akumulátore)
  Životnosť: pri prísnom dodržaní zásad pre používanie je časovo prakticky neobmedzená
  Prevádzkový režim: 24 hod. denne, medzi jednotlivými použitiami minimálna pauza 30 min.
  Intenzita magnetického poľa pre jednotlivé horizontálne línie podľa tvaru signálu a polarity meraná vo vzdialenosti 1 mm (0,001 m) od povrchu (aktivita pre biosystémy organizmu - krvný obeh, nervová sústava, akupunktúrne dráhy, mimodráhové body čchi)
  signál 1+ : min +240 G – max +550 G (sever)
  signál 0+ : min +/-0 G – max +68 G (sever)
  signál 1- : min -98 G – max -292 G (juh)
  signál 0- : min -6 G – max -113 G (juh)
  Intenzita magnetického poľa pre vertikálnu líniu podľa polarity meraná vo vzdialenosti 1 mm od povrchu
  signál 1+ (sever): max +703 G
  signál 1- (juh): max -358 G
  Intenzita magnetického poľa pre horizontálne línie meraná vo vzdialenosti 50 mm (0,05 m) od povrchu zariadenia (aktivita pre biomagnetické pole – „fantómovú ruku“) 6 G

 • (activity for biomagnetic field – „phantom limb“) 6 G
  The intensity of the magnetic field for the vertical lines also measured 50 mm (0,05 m) from the surface of the device (activity for biomagnetic field – „phantom limb“) 9 G
  Magnetization: magnetized rare earth Sm2Co17 samarium cobalt (atypical), remanence (Br) 1,11 T (11.100 G), energy (BH) max 241 kJ/m3
  magnets Sm2Co17 samarium cobalt, remanence (Br) 1,08 T (10 800 G), energy (BH) max 220 kJ/m3
  Materials: alloys of the alpha-beta titans group (Grade 5), stainless steel (Ne 430), materials with modified specific properties, superconductive materials
  Operating temperature: Topt = +18 ⁰C to +30 ⁰C, Tmin = +/-0 ⁰C, Tmax = +200 ⁰C
  programming set:Dimensions: 24x24x72 mm
  Weight: 190 g (0,190 kg) +/-1 g
  Operating temperature: Topt = +15⁰C to +40 ⁰C, Tmin = +/-0 ⁰C, Tmax = +250⁰C
  Magnetization: permanent magnets Sm2Co17 (samarium cobalt), remanence (Br) 1,08 T (10 800 G), energy (BH) max 220 kJ/m3
  Materials: alloys of the alpha-beta titans group (Grade 5), stainless steel (Ne 430)

  Intenzita magnetického poľa pre vertikálne línie meraná rovnako vo vzdialenosti 50 mm (0,05 m) od povrchu zariadenia (aktivita pre biomagnetické pole – „fantómovú ruku“) 9 G
  Magnetizácia: magnetizované vzácne zeminy Sm2Co17 samarium kobalt (atyp), remanencia (Br) 1,11 T (11.100 G), energia (BH) max 241 kJ/m3
  magnety Sm2Co17 samarium kobalt, remanencia (Br) 1,08 T (10 800 G), energia (BH) max 220 kJ/m3
  Materiály: zliatina zo skupiny alfa-beta titany (Grade 5), ušľachtilá oceľ (Ne 430), materiály s upravenými špecifickými vlastnosťami, supravodivé materiály
  Prevádzková teplota: Topt = +18 ⁰C až +30 ⁰C, Tmin = +/-0 ⁰C, Tmax = +200 ⁰C
  Programovací set: Rozmery: 24x24x72 mm
  Hmotnosť: 190 g (0,190 kg) +/-1 g
  Prevádzková teplota: Topt = +15⁰C až +40 ⁰C, Tmin = +/-0 ⁰C, Tmax = +250⁰C
  Magnetizácia: permanentné magnety Sm2Co17 (samarium kobalt), remanencia (Br) 1,08 T (10 800 G), energia (BH) max 220 kJ/m3
  Materiály: zliatina zo skupiny alfa-beta titany a ušľachtilá oceľ (Ne 430)
  Programovacie disky: kombinácia viacerých zliatin kovov so špecifickými vlastnosťami

 • Programming discs: combination of several alloys with specific properties
  Packaging of the device and the programming set ID-TE: transport box made of special plastic with anti-stress surface, automatic pressure valve (Pelican® USA) and atypical removable block.
  Dimensions: 296x212x96 mm
  Weight including equipment: 2790 g (2,79 kg)
  Safety: Based on the results of the Test report no 2267/2012, the National Public Health Service of the Slovak Republic issued an opinion, where it is stated that the device hexagram display ID-TE regenerator meets the EU Council 1999/519/EC recommended requirements on the elimination of exposure to the population from the electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), the Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no. 534/2007 of the Body of laws about the details and requirements of the sources of electromagnetic radiation and the limits of exposure to the population from the electromagnetic radiation in the environment, as well as the regulation of the Government SR no. 329/2006 of the Body of laws about the minimum health and safety requirements for the protection of employees against the risks connected to the exposure to the electromagnetic field.

  Balenie zariadenia a programovacieho setu ID-TE: prepravný kufrík zo špeciálneho plastu s antistresovou úpravou, automatickým tlakovým ventilom (Pelican® USA) a atypickým vyberacím blokom
  Rozmery: 296x212x96 mm
  Hmotnosť vrátane zariadení: 2790 g (2,79 kg)
  Bezpečnosť: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výsledkov Protokolu o skúškach č. 2267/2012 vydal stanovisko, v ktorom konštatuje, že zariadenie hexagramový zobrazovač ID-TE regenerátor spĺňa požiadavky odporúčania Rady Európskej únie 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz - 300 GHz), Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí a nariadenia vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

principlE

princíp Fungovania

 • The ID-TE regenerator device serves the regeneration and vitalization of the organism. In interaction with fingers by the means of 26 local magnetic fields, it generates energy and for different types of settings it enables change in shape, polarity and intensity of the magnetic signal sent into different parts of the organism through the bloodstream (by means of the erythrocytes), the nervous system, , acupuncture meridians and points Qi. The contact of the device with the organism is ensured by fingers and palms that contain the endings of acupuncture and nervous meridians as well as the points Qi.
  The signal that was sent - „order “ in the form of a line pattern with three parameters (shape, orientation, intensity) and four bases - „orders“ (stop, go, slow down, speed up) in six horizontal (no 1 – no 6) and one vertical line influences the processes in the cells. It can slow them down or speed them up by the northern magnetic field (+) or the southern magnetic field (-), whereas the cell response depends on the intensity of the magnetic field (signal). Thus, it creates an identical magnetic hologram for both hands.
  Examples of the use of setting (no 16) with the automatic change of intensity and polarity of the magnetic field.
  Finding: The client has problems with the colon (e.g. ulcerative colitis).
  Change the main adjustment (no 1) by turning line no 2 (corresponds to the path 3 of the heaters ) by 90⁰,which changes the intensity and signal (from +308 G to -27 G). Then turn line no 5 (corresponds to the pericardium path ) by

  Zariadenie ID-TE regenerátor je určené na regeneráciu a vitalizáciu organizmu. V interakcii s prstami rúk pomocou 26 lokálnych magnetických polí generuje energiu a umožňuje pri jednotlivých typoch nastavení zmenu tvaru, polarity a intenzity magnetického signálu vysielaného do jednotlivých častí organizmu prostredníctvom krvného obehu (pomocou erytrocytov), nervovej sústavy, akupunktúrnych dráh a mimodráhových bodov (čchi-qi). Kontakt zariadenia s organizmom zabezpečujú prsty a dlane na rukách, ktoré sú práve miestom ukončenia akupunktúrnych a nervových dráh a nachádzajú sa na nich mimodráhové body.
  Vyslaný signál - „povel“ vo forme vzorca línií s tromi parametrami (tvar, orientácia, intenzita) a štyrmi bázami - „povelmi“ (stoj, choď, spomaľ, pridaj) v šiestich horizontálnych (č. 1 – č. 6) a jednej vertikálnej línii pôsobí na procesy na bunkovej úrovni. Dokáže ich spomaliť, resp. zrýchliť v závislosti od pôsobenia severného magnetického poľa (+) alebo južného magnetického poľa (-), pričom bunková odozva bude úmerná intenzite magnetického poľa (signálu). Vytvára tak magnetický „hologram„ pre obe ruky rovnako.
  Príklad využitia nastavenia (č. 16) v súvislosti s automatickou zmenou intenzity a polarity magnetického poľa.
  Zistenie: Klient má ťažkosti v oblasti hrubého čreva (napr. ulcerózna kolitída).
  Základné nastavenie (č. 1) zmeníme otočením línie č. 2 (zodpovedá dráhe 3 ohrievačov) o 90⁰, následkom čoho nastane zmena intenzity a signálu (z +308 G na -27 G). Potom otočíme líniu č. 5 (zodpovedá dráhe osrdcovníka - perikard) o 180⁰,

 • 180⁰, which changes the polarity from + (regeneration) to – (vitalization) and intensity from +324 G to -290 G. This means the increase of the energy flow and bloodstream into the pericardium and flow of energy from the head towards the pelvis.
  Meanwhile, the magnetic field intensity automatically changes in line no 6 (corresponds to the colon path). The original +352 G automatically increase to +550 G (regeneration), which speeds up the shrinking of the arteries in the colon and the slowdown of the inflammatory processes (cell metabolism).
  The whole process of interactions between the individual lines of the device and between the device and the contact organism happens automatically and immediately after the modification of the settings.
  The ID-TE device (Hexagram display) has paired arrangement (it consists of two prisms designed for the right and the left hand or the projective and receptive side of the body). Every prism is composed of 8 main parts, 6 of them representing the 6 lines of the hexagram at the bottom and upper ending of the prism whereas all the parts are connected by a cylindrical axis.
  The double holes at the bottom and upper ending, mark the reference surface, where the hexagram patterns are adjusted.
  On every side of the 6 planes of the object there is a solid line and on the collateral side that forms a right angle, there is

  čím nastane zmena polarity z + (regenerácia) na – (vitalizácia) a intenzity z +324 G na -290 G. To znamená zvýšenie toku energie a krvi do oblasti perikardu a rozprúdenie energie od hlavy k panve.
  Zároveň sa automaticky mení intenzita magnetického poľa v línii č. 6 (zodpovedá dráhe hrubého čreva). Z pôvodných +352 G sa automaticky navýši na +550 G (regenerácia), čo urýchli stiahnutie ciev v oblasti hrubého čreva a spomalenie zápalových procesov (metabolizmu buniek).
  Celý proces interakcií medzi jednotlivými líniami zariadenia a medzi zariadením a kontaktným organizmom prebieha automaticky a okamžite po zmene nastavenia.
  Zariadenie ID-TE (Hexagramový zobrazovač) má párové usporiadanie (pozostáva z dvoch hranolov, určených pre pravú a ľavú ruku, resp. projektívnu a receptívnu stranu tela). Každý z hranolov je zložený z 8 hlavných častí, z ktorých 6 zároveň predstavuje 6 čiar hexagramu, ďalej zo spodného a vrchného ukončenia hranolového tvaru, pričom všetky sú spojené valcovou osou.
  Dvojité otvory na spodnom a vrchnom ukončení zároveň označujú referenčnú plochu, na ktorej sa nastavujú hexagramové obrazce.
  Na jednej zo strán každej zo 6 rovín telesa zariadenia je situovaná plná čiara a na vedľajšej strane, ktorá s ňou zviera 90˚ uhol, sa nachádza prerušovaná čiara. Po nastavení všetkých 6 rovín tak vznikne hexagram tvorený 6 plnými, resp. 6

 • a dashed line. After having set all the 6 planes, a hexagram of 6 solid or dashed lines is created. So if we set the planes so that all the solid lines are in line, on the collateral sides of the hexagram prism, there are all the dashed lines. If we turn the planes of the prism, we will be able to see all the 64 hexagrams on the reference side.
  The embossed marking also creates a division into solid and dashed lines. Solid fixed line is represented by 1 groove and 1 embossed pattern (signal 1+/stop) Solid variable line does not contain any grooves or holes (signal 1-/go) Just like the solid fixed line, the dashed line also contains grooves (signal 0+/slow down). The dashed variable line does not contain any grooves (signal 0-/speed up). By means of adjusted signals – „orders“, it is possible to influence the processes in the cells or to use the device for any work with the Book of changes – I-Ching.

  prerušovanými čiarami. Ak teda nastavíme roviny tak, aby boli pod sebou umiestnené všetky plné čiary, na bočných stenách vytvoreného hexagramového hranola sa objavia všetky prerušované čiary. Pokiaľ budeme otáčať jednotlivé roviny hranola, bude na referenčnej strane zobrazených všetkých 64 hexagramov.
  Reliéfnym označením zároveň vzniká rozčlenenie na pevné a premenné čiary. Plná pevná čiara je označená 1 ryhou a 1 reliéfnym otvorom (signál 1+/stoj). Plná premenná čiara neobsahuje žiadne otvory ani ryhu (signál 1-/choď). Rovnako, ako plná pevná čiara, aj prerušovaná pevná čiara je označená ryhami (signál 0+/spomaľ). Prerušovaná premenná čiara neobsahuje žiadne ryhy (signál 0-/zrýchli). Pomocou nastavených signálov – „povelov“ je možné ovplyvniť procesy na bunkovej úrovni, resp. použiť zariadenie na akúkoľvek prácu s Knihou premien – I-Ching.

EFFECtS

PôsoBEniE ZariaDEnia ID

 • It is known that illnesses express an imbalance in the organism. By ID-TE regenerators (hexagram displays), it is possible to positively influence the biomagnetic field of a person in just a few minutes, which activates the self-healing in the body by sophistically impacting the bloodstream, the nervous system, energetic meridians, points Qi and subtle body structures. It is a natural influence of the device without using any medicine.


  The ID-TE regenerator device:

  1 influences the cell activity in some parts of the body, harmonizes and vitalizes them
  + removes energy blocks
  + improves immunity
  + helps regulate inflammation
  + relieves stress, fatigue and insomnia, has a positive impact on the psyche
  + is effective for depression and anxiety
  + reduces pain in the organism
  + serves as a supportive therapy for many serious illnesses

  Je všeobecne známe, že choroba je výrazom nerovnováhy v organizme. Prostredníctvom ID-TE regenerátorov (hexagramových zobrazovačov) je možné v priebehu niekoľkých minút pozitívne ovplyvniť biomagnetické pole človeka, tým aktivovať samoliečiaci proces a energetické procesy vo vnútri tela sofistikovaným pôsobením na krvný obeh, nervovú sústavu, energetické dráhy, mimodráhové body a jemnohmotné štruktúry tela. Ide o prirodzené pôsobenie zariadenia bez použitia medikamentov.


  Zariadenie ID-TE regenerátor:

  + ovplyvňuje aktivitu buniek vo vybraných častiach tela a tým ich harmonizuje a vitalizuje
  + odstraňuje energetické bloky
  + zlepšuje imunitu
  + pomáha regulovať zápalové procesy
  + odstraňuje stres, únavu a nespavosť, pozitívne pôsobí na psychiku
  + je účinné pri depresiách a úzkostiach
  + tlmí bolesti v organizme
  + slúži ako podporná terapia pre mnohé ťažko liečiteľné choroby

 • E.g. in case of an energy surplus in the area of pericardium, it can decrease high blood pressure or modify the low blood pressure in 25 minutes, depending on the concrete adjustment of the device. The device /compensates" the energies in the body, thus eliminating insomnia, strengthening the immunity and mitigating or eliminating inflammation. By means of the device, it is also possible to speed up the process of normalization after an apoplexy or heart attack. There were also great results in relieving repeated headaches and muscoskeletal pain. The effect is also visible for different non-specified illnesses...

  Napr. počas 25 minút zariadenie dokáže v prípade prebytku energie v oblasti perikardu znížiť vysoký krvný tlak alebo naopak upraviť nízky krvný tlak v závislosti od konkrétneho nastavenia zariadenia. Zariadenie „vyrovnáva“ energie v tele, následkom čoho sa odstraňuje nespavosť, posilňuje imunitný systém, zmierňujú či dokonca odstraňujú zápaly. Taktiež je možné pomocou zariadenia urýchliť proces normalizácie po mozgových a srdcových príhodách (prinavrátenie hybnosti končatín a pod.). Dobré výsledky sa zaznamenali pri opakovaných bolestiach hlavy a pohybového aparátu. Účinok sa dostaví aj pri rôznych nešpecifických chorobách...

VErSIONS

VErZIE

 • Basic sEt

  - ID TE prisms
  - Programming circle SS
  - Peli case
  - Protective foam
  - Certificate of authenticity
  - Manual

  Price On Request

  Basic sEt

  - ID TE hranoly
  - Programový kruh Ne
  - Kufor Peli
  - Antistresová výplň
  - Certifikát originality
  - Manuál

  Cena: na vyžiadanie

 • ultimatE sEt

  - ID TE prisms
  - Programming circle SS
  - Programming circle Cu
  - Programming set
  - Holders
  - Programming pad

  - Peli case
  - Protective foam
  - Certificate of authenticity
  - ID cards
  - Manual

  Price On Request

  ultimatE sEt

  - ID TE hranoly
  - Programový kruh Ne
  - Programový kruh Cu
  - Programovací set
  - Držiaky
  - Programovacie plató

  - Kufor Peli
  - Antistresová výplň
  - Certifikát originality
  - ID karty
  - Manuál

  Cena: na vyžiadanie

 • programming sEt

  - ID TE right prism
  - Programming circle SS
  - Programming circle Cu
  - Programming set
  - Holders
  - Programming pad

  - Peli case
  - Protective foam
  - Certificate of authenticity
  - ID cards
  - Manual

  Price On Request

  programming sEt

  - ID TE pravý hranol
  - Programový kruh Ne
  - Programový kruh Cu
  - Programovací set
  - Držiaky
  - Programovacie plató

  - Kufor Peli
  - Antistresová výplň
  - Certifikát originality
  - ID karty
  - Manuál

  Cena: na vyžiadanie

DistriBution

DistriBúcia#